Tạo login mã hóa mật khẩu trong asp.net

1/10/2021 11:29 PM | Lập trình

Theo luôn chủ đề về bảo mật trang web thì việc mã hóa mật khẩu user cũng rất quan trọng. Nhằm hạn chế về việc hack website của các hacker.

Chuẩn bị:

 • - Tạo project ASP.NET MVC 5: File->New project
 • - Install Bootstrap,Entity Framework: Click right project->Manager Nutget Packages
 • - Create Database:Click right thư mục App_Data->Add SQL Server Database

Các bước trên mình đã làm trong các bài chia sẻ trước, bạn có thể xem lại nhé, giờ ta hãy tạo table Users trong database của ta

Sau khi ta đã tạo Table Users, thì ta cần tạo mô hình thiết lập các thuộc tính trong table Users như sau:
Models/User.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Mvc;
using System.ComponentModel.DataAnnotations;
using System.ComponentModel.DataAnnotations.Schema;
namespace ProjectMVC5.Models
{
    public class User
    {
        [Key, Column(Order = 1)]
        [DatabaseGeneratedAttribute(DatabaseGeneratedOption.Identity)]
        public int idUser { getset; }
        [Required]
        [StringLength(50, MinimumLength = 3)]
        public string FirstName { getset; }
        [Required]
        [StringLength(50, MinimumLength = 3)]
        public string LastName { getset; }
        [Required]
        [RegularExpression(@"[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,4}")]
        public string Email { getset; }
 
        [Required]
        [RegularExpression(@"^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*\d).{8,15}$")]
 
        public string Password { getset; }
 
        [NotMapped]
        [Required]
        [System.ComponentModel.DataAnnotations.Compare("Password")]
        public string ConfirmPassword { getset; }
        public string FullName()
        {
            return this.FirstName + " " this.LastName;
        }
    }
}

Tiếp tục tạo file Connect database như sau: Models/DB_Entities.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Data.Entity;
using System.Data.Entity.ModelConfiguration.Conventions;
namespace ProjectMVC5.Models
{
    public class DB_Entities: DbContext
    {
        public DB_Entities() : base("DatabaseMVC5") { }
        public DbSet<User> Users { getset; }
        protected override void OnModelCreating(DbModelBuilder modelBuilder)
        {
            //Database.SetInitializer<demoEntities>(null);
            modelBuilder.Entity<User>().ToTable("Users");
            modelBuilder.Conventions.Remove<PluralizingTableNameConvention>();
 
            base.OnModelCreating(modelBuilder);
 
 
        }
    }
}

Để connect được database ta cần copy câu lênh dưới đây dán vào tệp Web.config trong project của ta.

<connectionStrings>
    <add name="DatabaseMVC5" connectionString="Data Source=(LocalDb)\MSSQLLocalDB;Initial Catalog=DatabaseMVC5;Integrated Security=SSPI;AttachDBFilename=|DataDirectory|\DatabaseMVC5.mdf" providerName="System.Data.SqlClient" />
  </connectionStrings>

Ok vậy ta có thể connect đến database và truy vấn dữ liệu table mà ta muốn rồi!

Tiếp tục ta cần tạo file HomeController.cs trong thư mục Controllers, để cấu hình cài đặt các chức năng như (Login,Register,Logout)

using System;
using System.Text;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Mvc;
using ProjectMVC5.Models;
using System.Security.Cryptography;
namespace ProjectMVC5.Controllers
{
    public class HomeController : Controller
    {
        private DB_Entities _db = new DB_Entities();
        // GET: Home
        public ActionResult Index()
        {
            if (Session["idUser"] != null)
            {
                return View();
            }
            else
            {
                return RedirectToAction("Login");
            }
        }
 
        //GET: Register
       
        public ActionResult Register()
        {
            return View();
        }
 
        //POST: Register
        [HttpPost]
        [ValidateAntiForgeryToken]
        public ActionResult Register(User _user)
        {
            if (ModelState.IsValid)
            {
                var check = _db.Users.FirstOrDefault(s => s.Email == _user.Email);
                if (check == null)
                {
                    _user.Password = GetMD5(_user.Password);
                    _db.Configuration.ValidateOnSaveEnabled = false;
                    _db.Users.Add(_user);
                    _db.SaveChanges();
                    return RedirectToAction("Index");
                }
                else
                {
                    ViewBag.error = "Email already exists";
                    return View();
                }
                 
 
            }
            return View();
             
            
        }
 
        public ActionResult Login()
        {
            return View();
        }
 
 
        
        [HttpPost]
        [ValidateAntiForgeryToken]
        public ActionResult Login(string email,string password)
        {
            if (ModelState.IsValid)
            {
 
                
                var f_password = GetMD5(password);
                var data =_db.Users.Where(s => s.Email.Equals(email) && s.Password.Equals(f_password)).ToList();
                if (data.Count() > 0)
                {
                    //add session
                    Session["FullName"] = data.FirstOrDefault().FirstName +" "+ data.FirstOrDefault().LastName;
                    Session["Email"] = data.FirstOrDefault().Email;
                    Session["idUser"] = data.FirstOrDefault().idUser;
                    return RedirectToAction("Index");
                }
                else
                {
                    ViewBag.error = "Login failed";
                    return RedirectToAction("Login");
                }
            }
            return View();
        }
         
 
        //Logout
        public ActionResult Logout()
        {
            Session.Clear();//remove session
            return RedirectToAction("Login");
        }
 
 
 
        //create a string MD5
        public static string GetMD5(string str)
        {
            MD5 md5 = new MD5CryptoServiceProvider();
            byte[] fromData = Encoding.UTF8.GetBytes(str);
            byte[] targetData = md5.ComputeHash(fromData);
            string byte2String = null;
 
            for (int i = 0; i < targetData.Length; i++)
            {
                byte2String += targetData[i].ToString("x2");
                
            }
            return byte2String;
        }
        
    }
}

Bạn nhìn thấy file bên trên, ta chỉ việc kiểm tra các giá trị tự View gửi đến Controller, và xử lý chúng thôi.
Bạn xem chức năng
Register(): Tại đây ta kiểm tra xem, Email đã tồn tại chưa, nếu chưa thì thêm vào dữ liệu, còn nếu đã tồn tại, thì thông báo email đó đã tồn tại
Login(): Kiểm tra thông tin (Email,Password) trong dữ liệu xem, nếu chính xác, ta sẽ gắn session cho người dùng, và chuyển hướng về trang chủ
Logout(): Ta clear session đi
GetMD5(): Dùng chuyển đổi một chuỗi về dạng mã hóa MD5

Vậy là ta đã cấu hình bộ điều khiển chức năng đã xong, bạn chỉ việc tạo các khung nhìn cho người dùng đăng ký, đăng nhập thôi

Views/Home/Register.cshtml

@model ProjectMVC5.Models.User
 
@{
    ViewBag.Title = "Register";
    Layout = "~/Views/Shared/_LayoutPage1.cshtml";
}
<div class="row justify-content-md-center">
    <div class="col-md-5">
        @using (Html.BeginForm("Register""Home", FormMethod.Post))
        {
            //@Html.ValidationSummary()
            @Html.AntiForgeryToken()
 
            <div class="card">
                <div class="card-header">
                    <div class="card-title">Register</div>
                </div>
                <div class="card-body">
                    <div class="form-group">
                        @Html.LabelFor(m => m.FirstName)
                        @Html.TextBoxFor(m => m.FirstName, ""new { @class "form-control", @placeholder = "First Name" })
                        @Html.ValidationMessageFor(m => m.FirstName, ""new { @class "badge badge-danger" })
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        @Html.LabelFor(m => m.LastName)
                        @Html.TextBoxFor(m => m.LastName, ""new { @class "form-control", @placeholder = "Last Name" })
                        @Html.ValidationMessageFor(m => m.LastName, ""new { @class "badge badge-danger" })
                       
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        @Html.LabelFor(m => m.Email)
                        @Html.TextBoxFor(m => m.Email, ""new { @class "form-control", @placeholder = "Email" })
                        @Html.ValidationMessageFor(m => m.Email, ""new { @class "badge badge-danger" })
                        @if (ViewBag.error != null)
                        {
                            <span class="badge badge-danger">@ViewBag.error</span>
                        }
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        @Html.LabelFor(m => m.Password)
                        @Html.PasswordFor(m => m.Password, new { @class "form-control", @placeholder = "Password" })
                        @Html.ValidationMessageFor(m => m.Password, ""new { @class "badge badge-danger" })
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        @Html.LabelFor(m => m.ConfirmPassword)
                        @Html.PasswordFor(m => m.ConfirmPassword, new { @class "form-control", @placeholder = "Confim Password" })
                        @Html.ValidationMessageFor(m => m.ConfirmPassword, ""new { @class "badge badge-danger" })
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <input type="submit" name="submit" class="btn btn-danger" value="Register"/>
                    </div>
                </div>
            </div>
 
        }
    </div>
</div>

Views/Home/Login.cshtml

@model ProjectMVC5.Models.User
 
@{
    ViewBag.Title = "Login";
    Layout = "~/Views/Shared/_LayoutPage1.cshtml";
}
<div class="row justify-content-md-center">
    <div class="col-md-4">
        <div class="card">
            <div class="card-header">
                Login
            </div>
            <div class="card-body">
                @using (Html.BeginForm("Login""Home", FormMethod.Post))
                {
                    @Html.AntiForgeryToken()
                    <div class="form-group">
                        @Html.LabelFor(m => m.Email)
                        @Html.TextBoxFor(m => m.Email, ""new { @class "form-control", @placeholder = "Email" })
 
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        @Html.LabelFor(m => m.Password)
                        @Html.PasswordFor(m => m.Password, new { @class "form-control", @placeholder = "Password" })
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <input type="submit" name="submit" class="btn btn-primary" value="Login"/>
                    </div>
                }
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

Views/Home/Index.cshtml

@{
    ViewBag.Title = "Index";
    Layout = "~/Views/Shared/_LayoutPage1.cshtml";
}
<div class="row justify-content-md-start">
    <div class="col-md-4">
        <div class="card">
            <div class="card-header">
                Wellcome
            </div>
            <div class="card-body">
                @if (Session["FullName"] != null)
                {
                    <p>Name: @Session["FullName"].ToString()</p>
                    <p>Email: @Session["Email"].ToString()</p>
                    <a href="@Url.Action("Logout","Home")" class="btn btn-warning">Logout</a>
                }
            </div>
        </div>
         
    </div>
</div>

Demo

Bài viết liên quan: Cách bảo vệ 1 website khỏi hacker.

Nguồn: hoanguyenit.com

Tin tức khác

 • Tạo chatbot với CHAT GPT sử dụng C#

  Tạo chatbot với CHAT GPT sử dụng C#

  Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ đi sâu vào quá trình xây dựng chatbot bằng ChatGPT và C#. Chúng tôi sẽ đề cập đến mọi thứ, từ thiết lập quyền truy cập API ChatGPT đến triển khai chatbot của bạn. Bắt đầu nào!

 • Remote SQL Server. Cách mở port 1433 để kết nối với sqlserver từ xa.

  Remote SQL Server. Cách mở port 1433 để kết nối với sqlserver từ xa.

  Hiện nay nhiều người có xây dựng cơ sở dữ liệu trên server và kết nối tới để làm việc cho tiện. Nên mình chia sẻ bài viết này cho người mới nhé.

 • Sự khác nhau giữa Application, Virtual Direction và Site. Cách tạo 1 Virtual Direction.

  Sự khác nhau giữa Application, Virtual Direction và Site. Cách tạo 1 Virtual Direction.

  Trong IIS, bạn có thể tạo các trang web, ứng dụng và thư mục ảo để chia sẻ thông tin với người dùng qua Internet, mạng nội bộ hoặc mạng phụ. Mặc dù các khái niệm này đã tồn tại trong các phiên bản trước của IIS, một số thay đổi trong IIS 7 trở lên ảnh hưởng đến định nghĩa và chức năng của các khái niệm này. Quan trọng nhất, các trang web, ứng dụng và thư mục ảo giờ đây hoạt động cùng nhau theo mối quan hệ phân cấp như những khối xây dựng cơ bản để lưu trữ nội dung trực tuyến và cung cấp dịch vụ trực tuyến.

 • Design pattern là gì? Tại sao nên sử dụng Design pattern?

  Design pattern là gì? Tại sao nên sử dụng Design pattern?

  Design pattern là các giải pháp tổng thể đã được tối ưu hóa, được tái sử dụng cho các vấn đề phổ biến trong thiết kế phần mềm mà chúng ta thường gặp phải hàng ngày. Đây là tập các giải pháp đã được suy nghĩ, đã giải quyết trong tình huống cụ thể.

 • CDN là gì? Khi nào thì cần xài CDN cho website

  CDN là gì? Khi nào thì cần xài CDN cho website

  Thuật ngữ CDN có thể bạn sẽ bắt gặp khá nhiều bài viết trên thachpham.com, hoặc khi bạn cần một người có kinh nghiệm tư vấn giải pháp tiết kiệm băng thông máy chủ và tăng tốc độ website đều sẽ được nghe tư vấn là sử dụng CDN. Vậy CDN chính xác là cái gì, có bao nhiêu loại CDN, và website của bạn có thích hợp để sử dụng CDN không thì bài này sẽ cung cấp cho bạn các thông tin cần thiết đó.

 • Giao thức HTTP và HTTPS là gì? Tại sao nên sử dụng HTTPS?

  Giao thức HTTP và HTTPS là gì? Tại sao nên sử dụng HTTPS?

  Môi trường internet phát triển, kéo theo tội phạm mạng tăng cao, vì thế cần có những chuẩn bảo mật web cao hơn. Đó là lí do giao thức HTTPS dần thay thế hoàn toàn HTTP. Vậy, giao thức HTTPS là gì? HTTP và HTTPS khác nhau như thế nào? Và tại sao các website nên dùng HTTPS thay vì HTTP? Bài viết này sẽ giúp bạn giải đáp tất cả những thắc mắc đó.

 • Tích hợp zalo vào website.

  Tích hợp zalo vào website.

  Nếu bạn là một người có website bán hàng thì việc liên hệ thuận lợi nhanh cho khách hàng luôn là ưu tiên hàng đầu. Cũng chính vì lí dó này mình đã tìm hiểu sau khi chèn cho website của mình. Thấy hay nên chia sẻ cho mọi người có nhu cầu.